Wiki - KEONHACAI COPA

Wikipedia:Chính sách không phân biệt đối xử

Wikimedia Foundation cấm phân biệt đối xử chống lại người dùng và nhân viên trong hiện tại hoặc tương lai trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, thiên hướng tình dục hay bất kỳ đặc điểm nào khác được bảo vệ bởi pháp luật. Wikimedia Foundation cam kết nguyên tắc cơ hội bình đẳng, đặc biệt là trong tất cả các khía cạnh của quan hệ lao động, bao gồm việc làm, quản trị lương bổng, phát triển nghề nghiệp, tiến cử và chuyển giao.

Đọc thêm

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ch%C3%ADnh_s%C3%A1ch_kh%C3%B4ng_ph%C3%A2n_bi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%91i_x%E1%BB%AD