Wiki - KEONHACAI COPA

Wikipedia:Tạo tính năng tra cứu Wikipedia cho diễn đàn

Tính năng này giúp cho người sử dụng các diễn đàn có thể tạo liên kết nhanh đến các mục từ trên Wikipedia tiếng Việt bằng cách gõ [WIKI]Khái niệm[/WIKI]. Hiện mới có bản sửa đổi cho phiên bản VBB 3.5, phpBB 2.0.17 và IPB 2.1.1, các lời đề nghị cho các phiên bản khác có thể để tại đây hoặc trang thảo luận của tác giả Đặng Trần Hiếu.

Cách thực hiện[sửa | sửa mã nguồn]

Có thể sửa đổi tính năng này để liên kết đến một wiki khác, miễn là nó hỗ trợ tên bài cùng kiểu với phần mềm MediaWiki.

Phiên bản VBB 3.5[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Mở tệp ./includes/class_bbcode.php
 2. Tìm đoạn:
  // standard URL hyperlink
  return "<a href=\"$rightlink\" target=\"_blank\">$text</a>";
  }
 3. Thêm vào dưới:
  function handle_bbcode_wiki($text) {
  $saveText = $text;
  $text = trim($text);
  $text = str_replace(array('`', '"', "'", '[', ' '), array('`', '"', ''', '[', '_'), $this->strip_smilies($text));
  $text = htmlspecialchars_uni($text);
  $ret = "<a href=\"{{SERVER}}/wiki/".$text."\" target=\"_blank\">$saveText</a>";
  return $ret;
  }
 4. Tìm đoạn:
  if ($vbulletin->options['allowedbbcodes'] & ALLOW_BBCODE_URL)
  {
 5. Thêm vào dưới:
  $tag_list['no_option']['wiki'] = array(
  'callback' => 'handle_bbcode_wiki',
  'strip_empty' => true
  );

Phiên bản phpBB 2.0.17[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Mở tệp ./templates/subSilver/bbcode.tpl (hoặc một giao diện khác của phpBB)
 2. Thêm vào cuối:
  <!-- BEGIN wiki --><a href="{URL}" target="_blank" class="postlink">{CONCEPT}</a><!-- END wiki -->
 3. Mở tệp ./includes/bbcode.php
 4. Tìm đoạn:
  $bbcode_tpl['email'] = str_replace('{EMAIL}', '\\1', $bbcode_tpl['email']);
 5. Thêm vào dưới:
  $bbcode_tpl['wiki'] = str_replace('{CONCEPT}', '\\1', $bbcode_tpl['wiki']);
  $bbcode_tpl['wiki'] = str_replace('{URL}', '{{SERVER}}/wiki/\\1', $bbcode_tpl['wiki']);
 6. Tìm đoạn:
  $patterns[] = "#\[email\]([a-z0-9&\-_.]+?@[\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)?[\w]+)\[/email\]#si";
  $replacements[] = $bbcode_tpl['email'];
 7. Thêm vào dưới:
  $patterns[] = "#\[wiki\]([^?\n\r\t].*?)\[/wiki\]#is";
  $replacements[] = $bbcode_tpl['wiki'];

Phiên bản IPB 2.1.1[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Vào bảng điều khiển của quản trị viên.
 2. Chọn "MANAGEMENT".
 3. Chọn "Add New BBCode".
 4. Trong phần "Custom BBCode Tag", điền wiki.
 5. Chọn "No" cho "Use Option in tag?".
 6. Điền <a href="//vi.wikipedia.org/wiki/{content}" target="_blank">{content}</a> vào "Custom BBCode Replacement".
 7. Điền bất kỳ giá trị thích hợp vào các trường còn lại.

Báo lỗi[sửa | sửa mã nguồn]

Đề nghị cho các phiên bản khác[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:T%E1%BA%A1o_t%C3%ADnh_n%C4%83ng_tra_c%E1%BB%A9u_Wikipedia_cho_di%E1%BB%85n_%C4%91%C3%A0n