Wiki - KEONHACAI COPA

Thành viên:MeigyokuThmn/Gadget-internalLinkHelper-cravix.js

setTimeout(function(){

 (function ($, mw) {
  'use strict';
  $(function () {
   var baseUrl = '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/';
   var buttonImages = [
    'f/f8/Tooltip-CloseButton.png',
    '5/5a/Tooltip-CloseButton-Hover.png',
    'd/df/Tooltip-CloseButton-Active.png'
   ];
   var close_imgs = $.map(buttonImages, function(src) {
    return $('<img/>').attr('src', baseUrl + src).attr('width', 16)[0];
   });
   var createTips = function (clsname, tipclsname, attrs, isChild) {
    $('span.ilh-all').each(function(_, item) {
     item = $(item);
     if ($('.ilh-comment', item).length == 0) return;
 
     var chinese = $('span.ilh-page', item);
 
     chinese.addClass(clsname);
     var a = $('.ilh-page a', item).clone();
     if (a.length == 0) return;
     var title = a.attr('title') || a.attr('original-title');
     if (title) {
      title = title.replace((a.hasClass('new') ? / ?(([^()]+)|\([^\(\)]+\))$/ : ''), '');
      a.text(title);
     }
     var tipHtml = wgUVS(
      '条目$0尚未创建,可参考$1维基百科的对应页面$2。',
      '條目$0尚未創建,可參考$1維基百科的對應頁面$2。'
      )
      .replace('$0', a[0].outerHTML)
      .replace('$1', $('.ilh-lang', item).html())
      .replace('$2', $('.ilh-link', item).html());
 
     var tip = $('<div/>').addClass(tipclsname).hide();
     tip.html(tipHtml);
     new Tooltip(isChild ? chinese[0].firstChild : chinese[0], tip[0], attrs);
    });
   };
 
   createTips(
    'ILHClickButton',
    'ILHClickButton_tip',
    {
     mode : Tooltip.MOUSE,
     close_button : close_imgs,
     activate: Tooltip.CLICK,
     deactivate : Tooltip.CLICK_ELEM
    },
    true
   );
 
  });
 
 })(jQuery, mediaWiki);

},0);
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:MeigyokuThmn/Gadget-internalLinkHelper-cravix.js